Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

umie-ranko
7232 b4eb 500
umie-ranko
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca viazamknioczy zamknioczy
umie-ranko
Dzisiaj jest taki dzień kiedy mam ochotę się zakopać pod ziemię, a oni wszyscy niech żyją, wkurzają innych, dobijają i kopią leżącego, ale ze mną niech dadzą sobie spokój. Mi już wystarczy.
— 21:12

December 16 2017

umie-ranko
po prostu, wyjebane
— yuckyou
umie-ranko
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viamglistyporanek mglistyporanek
umie-ranko
umie-ranko
2010 5b82
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir viamglistyporanek mglistyporanek
umie-ranko
2336 bfeb
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
umie-ranko
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic viamglistyporanek mglistyporanek
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

umie-ranko
umie-ranko
umie-ranko
umie-ranko
5407 048c
Reposted fromMeneroth Meneroth viamglistyporanek mglistyporanek
umie-ranko
umie-ranko
8315 f3fe
Reposted fromliczbapi liczbapi viamglistyporanek mglistyporanek
umie-ranko
umie-ranko
Reposted fromkattie kattie viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl